Členství


AOBP Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) byla založena v roce 1997. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací. Sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. Prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. Podílí se na řešení problematiky českého obranně-bezpečnostního průmyslu jako celku. Snaží se působit na orgány státní správy při prosazování exportních zájmů svých členů. V rámci České republiky udržuje partnerské vztahy s dalšími profesními organizacemi (Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy,...). Pomáhá firmám z celého světa hledat v České republice vhodné partnery. Obdobně pak slouží českým výrobcům při vyhledávání zahraničních společností vhodných pro průmyslovou spolupráci. Asociace se stala nepostradatelným zprostředkovatelem spolupráce na domácí a mezinárodní půdě. Zajišťuje výměnu informací o tendrech, veřejných zakázkách, nabídkách a poptávkách mezi státními institucemi a průmyslem.CLUTEX CLUTEX - klastr technických textilií je odvětvové seskupení podniků, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Klastr technických textilií sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž převažujícím předmětem činnosti je výroba textilních a oděvních výrobků a jejich součástí, vývoj, výzkum, vzdělávání a další služby. Posláním klastru technických textilií je koordinace a zajištění spolupráce těchto subjektů. Cílem je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických textilií včetně materiálů, transfer technologií, zajištění inovací a polotovarů sloužících k jejich výrobě. Hlavní funkce klastru : podpora ekonomického růstu, zvýšení konkurenceschopnosti, podpora inovací. Klastr vystupuje jako samostatný právní subjekt hájící společné zájmy svých členů.ATOK Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby působící v odvětví textilní a oděvní výroby. Sdružení má dominantní pozici v oboru textilního a oděvního průmyslu. Filosofie ATOKu vychází z přesvědčení, že společný postup dává mnohem větší naději na úspěch nežli snažení jednotlivce. Reprezentuje a hájí zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v České republice, EU a v zahraničí. Prosazuje rovnoprávné principy výměny zboží, podporuje a organizuje aktivity posilující konkurenceschopnost textilního a oděvního odvětví. Usiluje o pravdivé vnímání významu a postavení textilního a oděvního odvětví v české ekonomice.

Firma Intercolor je sympatizující společnost se sdružením ATOK.

© 2024    INTERCOLOR a.s.